Ασφαλίσεις Τεχνικών Έργων

Οι Τεχνικές Ασφαλίσεις είναι προγράμματα σχεδιασμένα να παρέχουν στον Κύριο ενός Τεχνικού Έργου (Ιδιοκτήτη και/ή Εργολάβο) Ασφαλιστική Κάλυψη από οποιονδήποτε Κίνδυνο σε όλα τα Στάδια εκτέλεσης του Έργου.

Τα Ασφαλιστήρια αυτά Αποζημιώνουν:

  • Ζημιές που τυχόν θα συμβούν κατά τη διάρκεια Ανέγερσης του Έργου, και
  • Απαιτήσεις Τρίτων εξαιτίας Σωματικών Βλαβών ή/και Υλικών Ζημιών που τυχόν μπορεί να προκύψουν.

Υποστηρίζονται από τα Συμβόλαια:

  • Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων(CAR)
  • Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης(EAR)

Ειδικότερα, η προστασία του Εξοπλισμού Κατασκευής Έργων, Παραγωγικών Μονάδων καθώς και Εγκατεστημένου Ηλεκτρονικού ή Μηχανικού Εξοπλισμού σε λειτουργία, υποστηρίζεται από τα Ασφαλιστήρια:

  • Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
  • Κατά Παντός Κινδύνου Μηχανικών Βλαβών.

Για αναλυτικές πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας